Habang binabay namin ni Anakis ang kahabaan ng Interstate 95 patungo sa Philadelphia.  Nabangit ni Anakis ang tungkol sa kanyang ina.  Isang bagay na matagal na naming di binabangit sa isa’t isa.  Di umano’y nagpapalam itong manood ng recital ni Anakis sa March 21.

Isang tanong din ang aking na-isagot, “Why all of a sudden?”   at sa loobin ko…

Why all of a sudden?  Ba’t di noong kasalukuyang namo-mobrelema tayo sa pangmatrikula mo, anak ko?

Why all of  a sudden?  Ba’t di noong halos pati refrigerator ay i-unplugged na natin para makatipid sa koryente.

Why all of a sudden?   Ba’t di noong kasalukuyang kang nanga-ngailangan ng mga gamit sa iskwela.

Why all of a sudden?  Ba’t di noong kailangan may maglaba at kailangan may mamalantsa ng isu-suot mo dahil male-late ka  na.

Why? Why? Why?  Liwayway…

One Response to “Minsa’y May Isang Gamu-Gamu”

Leave a Reply